NEWS & EVENTS

Kaisa ang Silay Institute sa pagdiriwang!

Kaisa ang Silay Institute sa pagdiriwang!
  • Share:

Taon-taon, sa buwan ng Agosto ay ginugunita ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ang gawaing ito ay naglalayon na pagtibayin at palaganapin ang kamalayan ng mga Pilipino sa pagpapahalaga sa ating sariling wika.

Ang tema ng Buwan ng Wikang Filipino 2021 ay “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino.”

Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino “ ang temang ito ay pakikiisa ng Komisyon sa 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines ( 2021 QCP ) na kung saan ito ay pagdalumat sa mga mahahalagang kaganapan sa ating bansa sa nakaraang 500 na taon partikular na sa Kautusang Tagapagpaganap Bilang 103 na mahigpit na nagtatagubiling ang mga pagdiriwang ay nararapat na maging “ Filipino-centric “ na kung saan masasalamin sa mga Pilipino ang mga pananaw at nagbabantayog sa pag-unawa at damdamin ng pagmamalaki sa ating mga ninuno at mayamang pamanang kultural sa porma ng panitikan, wika, mga sining at iba pang manipestasyong kultural. Nararapat ding bigyang-diin nito ang pagkakilanlan ng mga Pilipino at kahalagahan ukol sa pagkakaisa, kahinahunan, at kalayaan.

Ang institusyong Silay Institute ay kaisa at kaagapay sa ganitong hangarin. Sinisigurado ng institusyong ito na maikintal, maisapuso at maisabuhay ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa wika at panatilihing maaging maalab at marubdob ang pagmamahal sa bansang Pilipinas.

#ipagmalakianglahingPilipino

#pagdalumatsanakaraanparamapataasangkamalayan